Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Nadzory budowlane i... › Słowniczek

Słowniczek

A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż

Budowla: należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Budynek: należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny jednorodzinny: należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

Cena Kontraktowa: oznacza cenę zdefiniowaną, i zawiera korekty dokonane zgodnie z Kontraktem.

Czas na Ukończenie: oznacza czas na ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Załączniku do Oferty z jakimkolwiek przedłużeniem, obliczony od Daty Rozpoczęcia.

Data Odniesienia: oznacza datę o 28 dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na przedłożenie Dokumentów Ofertowych.

Dobra: oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich w zależności co jest odpowiednie.

Dokumenty Ofertowe: oznaczają Ofertę i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca przedłożył z Ofertą, w takiej formie jak zostały włączone do Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy: oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (jeśli są) dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu.

FIDIC: oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, międzynarodową federację inżynierów konsultantów

Inżynier: oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymienioną w Załączniku do Oferty lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy

Kierownik budowy: (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych)
Podstawa prawa
Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy (kierownik robót) jako jednego z uczestników procesu budowlanego.
Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję.
Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).
Obowiązki kierownika budowy
Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB. Nie jest to lista zamknięta, kolejne obowiązki wynikają zarówno z innych artykułów Prawa budowlanego jak i innych przepisów. Jako przykładowe obowiązki ustawa PB wymienia:
1)prowadzenie dokumentacji budowy
2)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę
3)realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
Prawa kierownika budowy
Art. 23 PB mówi, że kierownik budowy ma prawo:
występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych w określonych warunkach,
ustosunkować się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych, a wpisywanych przez innych uczestników procesu budowlanego uprawnionych do dokonywania takich wpisów oraz przedstawicieli odpowiednich organów.
Rola kierownika budowy w procesie budowy
Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze (art. 18 ust. 1 PB, art. 41 ust. 1 PB). Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.
Pierwsze czynności kierownika budowy to:
złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
wpis do dziennika budowy,
przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta sama osoba była inwestorem, projektantem i kierownikiem budowy, jeżeli tylko dana osoba będąca inwestorem ma odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy i chce to robić. Zabronione jest jedynie łącznie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 24 PB), gdyż rolą tej drugiej osoby (powoływanej obligatoryjnie przez inwestora dla bardziej skomplikowanych obiektów lub obiektów budowlanych mających wpływ na środowisko lub dobrowolnie) jest m. in. kontrola prawidłowości realizacji budowy bądź prowadzenia robót budowlanych - analogicznie jak przy projektowaniu wymagana jest dla obiektów o znacznym skomplikowaniu osoba sprawdzająca.

Kierownik projektu: członek zespołu projektowego mający największy wpływ na powstanie, realizację, a także końcowy efekt projektu. Kierownik projektu spełnia jedną z najważniejszych ról w strukturze organizacyjnej. Jednak rola ta jest różna i zależy od typu występującej w organizacji struktury.
Podstawowe funkcje oraz umiejętności kierownika projektu
Kierownik projektu aby sprawnie zorganizować zespół projektowy i dobrze nim zarządzać powinien pełnić podstawowe funkcje:
planowania,
organizowania,
motywowania,
kontrolowania.
Kierownik projektu powinien opanować umiejętności z wielu różnych, powiązanych ze sobą dziedzin, a także powinien wyróżniać się szczególnymi cechami charakteru.
Do ważniejszych kierowniczych umiejętności zalicza się:
prowadzenie negocjacji z osobami związanymi bezpośrednio z projektem, z klientami, a także samym zespołem projektowym,
budowanie sprawnie funkcjonującego zespołu,
przewodzenie, kierowanie zespołem,
komunikowanie się z podwładnymi, nawiązywanie z nimi kontaktu,
motywowanie ludzi do sprawnego działania,
podejmowanie trafnych decyzji.
Kompetencje kierownicze:
wyższe wykształcenie i doświadczenie,
opanowanie i uczciwość,
posiadanie zdolności analitycznych i interpersonalnych,
zdolności do przywództwa.
Najważniejsze obowiązki kierownika projektowego:
określenie zadań do rozwiązania przez zespół projektowy,
dobranie kompetentnych członków zespołu i rozdzielenie im poszczególnych zadań do zrealizowania,
prowadzenie zespołem, a także motywowanie podwładnych do efektywnego działania,
podejmowanie trafnych decyzji i kontrolowanie przebiegu pracy,
razem z zespołem projektowym powinien podejmować decyzje związane z wykorzystaniem środków, powinien analizować cele projektowe i alternatywne rozwiązania,
jest pośrednikiem między zespołem projektowym, a kierownictwem.

Kontrakt: oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, niniejsze Warunki, Specyfikację, Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli są), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liście Akceptującym.

Komisja: oznacza osobę lub trzy osoby w ten sposób nazwane w Kontrakcie lub inną osobę lub osoby wyznaczone

Koszt: oznacza całość wydatków, we właściwy sposób poniesionych (lub do poniesienia) przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi obciążeniami, ale bez zysku.

Kwota Warunkowa: oznacza kwotę (jeśli jest), która jest wyszczególniona w Kontrakcie jako kwota warunkowa, na realizację jakiejś części Robót albo na dostarczenie Urządzeń, Materiałów lub usług

List Akceptujący: oznacza podpisane przez Zamawiającego pismo formalnie przyjmujące Ofertę, włącznie z wszelkimi załączonymi memorandami obejmującymi porozumienia między obydwu Stronami, podpisane przez obydwie Strony Jeżeli nie ma żadnego takiego Listu Akceptującego, to wyrażenie „List Akceptujący" oznacza Akt Umowy, a data wystawienia lub otrzymania Listu Akceptującego, oznacza datę podpisania Aktu Umowy.

Materiały: oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych,włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu.

Nieprzewidywalne: oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę do daty składania Dokumentów Ofertowych.

Obiekt budowlany: należy przez to rozumieć:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami iurządzeniami,
  • obiekt małej architektury;

Obiekt małej architektury: należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

  • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  • posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Odcinek: oznacza część Robót, wyszczególnioną w Załączniku do Oferty jako Odcinek (jeśli jest).

Oferta: oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Okres Zgłaszania Wad: oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku),tak jak został podany w Załączniku do Oferty (z każdym przedłużeniem, obliczony od daty, z którą Roboty lub Odcinek są ukończone, tak jak poświadczono.

Personel Wykonawcy: oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.

Personel Zamawiającego: oznacza Inżyniera, asystentów, do których odnosi się i cały inny personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Inżyniera i Zamawiającego, oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy jako Personel Zamawiającego.

Plac Budowy: oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.

Podwykonawca: oznacza każdą osobę wymienioną w Kontrakcie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Prawa: oznaczają całe państwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez jakąkolwiek prawnie ustanowioną publiczną władzę.

Próby Eksploatacyjne: oznaczają próby (jeśli są wymagane) wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunków Szczególnych po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub Odcinka (zależnie od przypadku).

Próby Końcowe: oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub polecone jako Zmiana, a które są przeprowadzane, przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub jakiegoś Odcinka (w zależności od przypadku),

Przedmiar Robót: oraz Wykaz Prac Dniówkowych oznaczają dokumenty o takich nazwach (jeśli są) objęte Wykazami.

Przedstawiciel Wykonawcy: oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

 Roboty: oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie,

Roboty Stałe: oznaczają roboty stałe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według Kontraktu,

Roboty Tymczasowe: oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.

Rysunki: oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja: oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Sprzęt Wykonawcy: oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.

Sprzęt Zamawiającego: oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są), udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót, jak podano w Specyfikacji, ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przejętych przez Zamawiającego,

Strona: oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.

Tymczasowy obiekt budowlany: należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Urządzenia: oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.

Waluta Miejscowa: oznacza walutę Kraju

Waluta Obca: oznacza walutę, w której płatna jest część (lub całość) Ceny Kontraktowej, ale nie Walutę Miejscową.

Wykazy: oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca: oznacza osobę(y), wymienioną(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, oraz prawnych następców tej osoby (ób)

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: oznacza kwotę zaakceptowaną w Liście Akceptującym za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

Załącznik do Oferty: oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i stanowią jej część.

Zamawiający: oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w Załączniku do Oferty, oraz prawnych następców tej osoby.

Zmiana: oznacza każdą zmianę w Robotach, poleconą lub zatwierdzoną

 

Copyright 2M FINANCE