Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt

Słowniczek

 

A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż

Bilans - Jest to część sprawozdania finansowego, którą musi sporządzić jednostka prowadząca księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. Bilans przedstawia majątek firmy, czyli aktywa, oraz źródła jego pochodzenia - pasywa.

Dochód - Dochód to nadwyżka sumy przychodów z danego źródła przychodu nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Koszt uzyskania przychodu - Są to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła.

Książką Przychodów i Rozchodów (KPiR) - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, lub podatników linowych, którzy w danym roku obrotowym nie przekroczyli 800 000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości.

Księgi rachunkowe - Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Księgi rachunkowe tworzą:

  • dziennik,
  • księga główna oraz księgi pomocnicze,
  • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Przychód - Przychodami, z określonymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepływy pieniężne - Jest to jeden z elementów sprawozdania finansowego. Obowiązek jego tworzenia dotyczy wyłącznie jednostek, które zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości mają obowiązek poddawania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Rachunek przepływów pieniężnych daje odbiorcom sprawozdania finansowego informacje o zdarzeniach, które spowodowały w jednostce zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Rachunek zysków i strat (RZiS) - Jest to część sprawozdania finansowego, którą musi sporządzić jednostka prowadząca księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. Rachunek zysków i strat pokazuje wysokość osiągniętego przez spółkę zysku lub poniesionej straty, czyli efekty prowadzenia jej działalności gospodarczej.

Copyright 2M FINANCE