Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt

Słowniczek

 

A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż

Dofinansowanie - należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa przekazywane w formie refundacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy Beneficjenta, na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych objętych Umową w formie dotacji rozwojowej.

Fundusz - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego środki są przekazywane z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej w formie dotacji rozwojowej.

Instytucja Zarządzająca programem - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poprzez właściwe departamenty.

Płatność końcowa - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazaną przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy beneficjenta. Płatność końcowa jest przekazywana po stwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zrealizowania projektu zgodnie z Umową i Wnioskiem.

Płatność pośrednia - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, przekazaną przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Program - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą nr 799/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2007 roku w związku z decyzją nr K(2007)4209 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 września 2007 r.

Przewodnik beneficjenta - należy przez to rozumieć Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2.

Rachunk bankowy Beneficjenta - należy przez to rozumieć rachunek bankowy którego posiadaczem jest Beneficjent,  wskazany przez Beneficjenta dla potrzeb wykonywania Projektu, na który będzie przekazywana refundacja części poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych umową.

Refundacja - należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych oraz odpowiednio udokumentowanych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia po spełnieniu warunków określonych w Umowie,

Rozpoczęcie realizacji projektu - należy przez to rozumieć datę podjęcia czynności związanych z realizacją Projektu, tj. np. przewidywaną datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą w ramach Projektu lub datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą w ramach Projektu, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków. Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż data otrzymania przez Beneficjenta pisma potwierdzającego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, że Projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Środki własne - należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych oraz pożyczek preferencyjnych.

Uszczegółowienie Programu - należy przez to rozumieć „Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wkład własny - należy przez to rozumieć środki finansowe, pochodzące przynajmniej częściowo ze środków własnych lub pożyczek/kredytów w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu.

Wniosek - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o płatność - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z częścią sprawozdawczą i z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia o refundację części lub całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu oraz składa sprawozdanie z realizacji Projektu. Wzór Wniosku o płatność oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu oraz terminów składania wniosków o płatność zostały określone w Przewodniku Beneficjenta.

Wydatki kwalifikowalne - należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony w Umowie do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie z zapisami „Szczegółowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach działań RPO WP" stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację Programu w trybie określonym w Umowie.

Zakończenie realizacji projektu - należy przez to rozumieć ostatnią z dat, tj datę podpisania przez Beneficjenta protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizacji Projektu lub datę poniesienia przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach realizacji projektu.

Copyright 2M FINANCE