Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt

Kalendarium

DataWydarzenieTermin złożenia dokumentów
czerwiec Nawiązując  do  planowanego  w  czerwcu  br.  konkursu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,
Poddziałanie   7.2.1.   Aktywizacja   zawodowa   i społeczna   osób   zagrożonych   wykluczeniem   społecznym,
ogłaszanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego,  pragniemy  poinformować,  że  istnieje  możliwość  uzyskania  dofinansowania  dla  projektów  na rzecz integracji społeczno-zawodowej
lipiec
wrzesień Pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów służących
aktywizacji   i   integracji   wspólnot   lokalnych   oraz   przeciwdziałaniu   wykluczeniu   społecznemu
w ramach  zaplanowanego na  wrzesień  konkursu  dla działania  9.3.  Lokalne  inicjatywy  obywatelskie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
październik
czerwiec Pragniemy  poinformować,  iż  przedsiębiorcy  z  terenu  województwa  zachodniopomorskiego  mają
moŜliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach zaplanowanego na lipiec konkursu dla
Poddziałania   1.1.2.   Inwestycje   w   małe   i   średnie   przedsiębiorstwa   Regionalnego   Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
lipiec
lipiec Pragniemy  poinformować,  iż  mikro  i  mali  przedsiębiorcy  mają  możliwość  skorzystania  ze  wsparcia
w ramach Działania 8.1 Wspierane działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Programu   Operacyjnego   Innowacyjna   Gospodarka   na   realizację   projektów   polegających   na
świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (usług  cyfrowych),  w  tym  na  wytworzeniu  produktów
cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług
nabór
czerwiec Pragniemy poinformować, że w związku z planowanym w czerwcu ogłoszeniem przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „" mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie na realizację m.in. takich działań jak:
•Organizacja szkoleń, kursów i poradnictwa zawodowego skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem i podwyższeniem dotychczasowo posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

lipiec
25-maj Jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, miejsko - wiejskie z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w maju konkursu dla działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 5-lipiec
maj Mikroprzedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich po raz kolejny mają szansę skorzystać z dofinansowania z tytułu podjęcia lub rozszerzenia działalności gospodarczej.
W ramach planowanego na maj ogłoszenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 312: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
czerwiec
kwiecień W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kwietniowego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałanie 1.1.1 „Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwa" oraz planowanym czerwcowym konkursem w ramach poddziałania 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa", przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego mają szansę ubiegać się o dofinansowanie na rozwój firmy i działań inwestycyjnych. 24-05-2010
maj Nabór wniosków o dofinansowanie w województwie pomorskim w celu przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w ramach POKL 2007-2013. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1) maj-czerwiec 2010
kwiecień Nabór wniosków o dofinansowanie w województwie pomorskim na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach POKL 2007-2013. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (Poddziałanie 8.1.2) kwiecień-maj 2010
16-03-2010 Nabór wniosków o dofinansowanie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Konkurs ogłoszony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Poddziałanie 1.1.9: „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. 29-04-2010
15-01-2010 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w województwie pomorskim dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w ramach POKL 2007-2013 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 9.1.1). 01-03-2010
01-03-2010 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w województwie kujawsko-pomorskim dla przedsiębiorców w ramach PRO WK-P 2007-2013 Wsparcie inwestycji w MŚP (Konkurs nr 5.2.2). 15-03-2010
22-10-2009 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów województwie pomorskim dla przedsiębiorców w ramach RPO WP 2007-13 Rozwiązania innowacyjne w MŚP (Konkurs nr 1.2_2). 23-11-2009
Copyright 2M FINANCE