Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Aktywizacja zawodowa i społeczna osób...

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nawiązując do planowanego w czerwcu br. konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
ogłaszanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla projektów na
rzecz integracji społeczno-zawodowej

Szanowni Państwo,

Nawiązując do planowanego w czerwcu br. konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
ogłaszanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla projektów na
rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujących m.in. działania takie jak:
• wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji
społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej;
• kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych a także staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
• poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej;
• rozwój nowych metod i form wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej
i społecznej;
• rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej;
• wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne
w tym zaburzone psychicznie;
• promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży
(świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe).

Projektodawcami w konkursie mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz
osób fizycznych.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN a jeden projektodawca może złożyć maksymalnie dwa
wnioski (kryterium nie stosuje się dla jednostek samorządu terytorialnego). Planowana alokacja śrdoków
wyniesie ok. 20 000 000 PLN a wartość wsparcia finansowego przewiduje się do 100% wydatków
kwalifikowanych.

Nawiązując do powyższego, oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, doprowadzeniu do podpisania Umowy
o dofinansowanie, rozliczeniu tegoż Projektu oraz nadzorowaniu prawidłowego przebiegu jego realizacji.
Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez adres
e -mail: biuro@2mproject.eu lub poprzez stronę internetową: www.2mproject.eu wysyłając zapytanie.

Copyright 2M FINANCE