Strona główna
O firmie
Oferta
Kalendarium
Aktualności
Współpraca
Galeria
Kontakt
DRUKUJStrona główna › ... › Aktualności › Aktywizacja i integracja wspólnot...

Aktywizacja i integracja wspólnot lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów służących aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dla przedsięwzięć przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów służących
aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
w ramach zaplanowanego na wrzesień konkursu dla działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia oraz podmioty wykonujące zadania jst/ związku komunalnego, instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych oraz podmioty działające w oparciu o umowę w partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące:
• budowy, adaptacji, remontu i wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcje
kulturalne lub inne funkcje społeczne, a takŜe obiektów małej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej;
• prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych o znaczeniu lokalnym, a także
zagospodarowania terenu;
• organizacji i wypromowaniu wydarzeń kulturalnych związanych z zachowaniem
dziedzictwa kulturowego wsi i wykorzystaniem zasobów lokalnych, w tym zwłaszcza
walorów środowiskowych i kulturowych;
• opracowaniu planów odnowy miejscowości w ramach ww. typów przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia powinny być realizowane w miejscowościach gmin wiejskich lub gmin miejsko-
wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gmin miejskich,
z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.
Wartość projektu nie może wynosić mniej niż 20 000 PLN i nie może przekroczyć kwoty 400 000
PLN. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach konkursu ze środków wynosi 85%.
Nawiązując do powyższego, oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, doprowadzeniu do podpisania
Umowy o dofinansowanie, rozliczeniu tegoż Projektu oraz nadzorowaniu prawidłowego
przebiegu jego realizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez
adres e -mail: biuro@2mproject.eu lub poprzez stronę internetową: www.2mproject.eu wysyłając
zapytanie.

Copyright 2M FINANCE